Skip to main content

Waterhealing

Heb jij iets om los te laten? Wil je over­ga­ve oefenen?
Het water ele­ment in jezelf ont­dek­ken? Met de stroom mee?

Water hea­ling is lichaams­werk in warm water. Aqua­tic Body­work. Een com­bi­na­tie van mas­sa­ge, vloei­en­de bewe­ging en medi­ta­tie in water van 35 gra­den cel­si­us. Tij­dens een 1 op 1 ses­sie. Ik noem het water hea­ling om dat heling plaats kan vin­den in de ver­bin­ding tus­sen lichaam, geest en het water.

Zelf hoef je niks te doen. De bewe­gin­gen, die ik maak door jou door het water te bewe­gen, geven aan dat je mag los­la­ten en ont­van­gen. De bewe­ging zijn geba­seerd op de Shi­at­su-leer en vor­men uit het zeeleven.

Ze zor­gen voor strek­king, bewe­ging, uit­lij­ning en leng­te van je wer­vel­ko­lom en ver­nieu­wing van je ener­gie stroom. Het water voegt warm­te, gebor­gen­heid en flu­ï­di­teit toe, zodat je zowel men­taal als fysiek mak­ke­lij­ker span­ning kan los­la­ten en kan laten stro­men wat vast zat. Door de bewus­te afwis­se­ling tus­sen dyna­mi­sche bewe­gin­gen en momen­ten van rust, komt er stro­ming, bewust­wor­ding, ont­span­ning en heling.

Mail Loui­se voor een afspraak

‘Op gege­ven moment wist ik niet meer waar ik ophield en het water begon, dat voel­de zó vrij! Het bracht me die­pe ont­span­ning, de sen­sa­tie van rui­mer zijn, helend voor mijn lichaam, kalm­te in m’n vol­le hoofd’ 

Mei­ke

‘Onge­lo­fe­lijk zach­te ses­sie in over­ga­ve en ver­trou­wen. Het water en de ener­gie om me heen. Mach­ti­ge ervaring’ 

Jas­per

‘Een bad van liefde’ 

Deb­by

‘Mijn wer­vel­ko­lom werdt zacht­jes gestrekt en gedraaid in alle rich­tin­gen, fan­tas­ti­sche erva­ring. Ech­te aan­ra­der, zeker als je span­ning in je lijf voelt, als je gebles­seerd bent of te zwaar bent – even gedrá­gen te wor­den, wauw!’ 

Dap­hne

‘Ik heb me voor het eerst van mijn leven zo relaxed gevoelt’ 

Jack

Hoe werkt het?

We heb­ben alle­maal een rela­tie met water, het water in ons, om ons heen, en onze eigen erva­ring gehad met water in de baar­moe­der. Tij­dens een ses­sie ini­ti­eer ik de bewe­ging, ter­wijl jij ont­vangt. Water geeft een die­pe bed­ding. Je wordt gedra­gen, door het water en de tech­nie­ken, er komt die­pe ont­span­ning waar­door heling kan plaats vin­den. Het water geeft rust, vre­de en nodig stil­te uit. Je wordt meer bewust en maakt een inner­lij­ke reis.

Je laat je lichaam mee bewe­ging in het water, met en door de stroom heen, bei­de dyna­misch en rust­ge­vend. Het water maakt schoon, neemt mee wat je niet lan­ger nodig hebt. Ener­gie kan weer stromen.

Water geeft hel­der­heid en inzicht. Water is zacht en liefdevol.

Methode

Ik werk met ver­schil­len­de Aqua­tic Body­work metho­des. Hea­ling Dan­ce ont­wik­keld door Alexan­der Geor­ge en Water­dan­ce door Arja­na Brun­sch­wi­ler. Dit zijn water tech­nie­ken om de ont­van­ger vei­lig en invoe­lend boven- en onder­wa­ter te bege­lei­den. Alle water werk vor­men zijn afge­leid van de oor­spron­ke­lij­ke Wat­su – Shi­at­su onder­wa­ter. Ont­staan in Cali­for­nia in 1980 waar lichaams­werk, the­ra­pie en zen medi­ta­tie samen kwam in het water.

De kern is de vei­lig­heid die wordt gecre­ëerd door de gever en het water. Van daar­uit kan er lief­de­vol­le heling plaats vinden.

Yin and Yang

 

Hea­ling dan­ce en Water­dan­ce werkt met Yin en Yang ener­gie. Yin is rust­ge­vend, gebor­gen, gedra­gen, warm en zacht: het vrou­we­lij­ke. Yang is speels, onder­zoe­kend, vrij en onaf­han­ke­lijk, het man­ne­lij­ke. De balans tij­dens een ses­sie is intu­ï­tief bepaald naar wat de ont­van­ger nodig heeft op dat moment. Zodat er meer balans in jouw sys­teem ontstaat.

Water helpt ons ook om te ver­bin­den met de ener­gie ver­te­gen­woor­digd door de ver­schil­len­de water die­ren. Bij­voor­beeld de speels­heid en lief­de­vol­le com­pas­sie van dol­fij­nen, of het de die­pe adem­ha­ling van en wal­vis. We kun­nen her­in­nerd wor­den van onze eigen evo­lu­tie, terug naar de baar­moe­der of terug naar het ont­staan van de mensheid.

Het lichaam wordt mee bewo­gen in vor­men van gol­ven en spi­ra­len, ont­vangt strek­king en bewe­ging, rust en inte­gra­tie, zodat de stro­ming van ener­gie wordt bevor­dert. Soms dyna­misch en soms in een stil­le vorm.

Foto’s: Alexan­der Geor­ge, Loui­se Tuin

Louise als water lichaamswerker

 

Ik voel mij sterk ver­bon­den met water. Als ik in het water ben dan ben ik in mijn ele­ment. Ik ben dank­baar dat ik mocht opgroei­en met veel water in mijn leven, and de war­me zee in Saou­di Ara­bie. Vroe­ger was ik bij­na altijd te vin­den in het zwem­bad, spe­len met vrien­din­nen of trai­nen met het zwem­team. Ik voel­de mij vei­lig, sterk en beschermd in het water. Week­en­den waren op het strand, met fami­lie, zei­len en zwem­men in een bescherm­de baai van de Per­zi­sche Golf. Hier zagen wij net bewon­de­ring regel­ma­tig dol­fij­nen en ander zeeleven.

Ik heb ver­trou­wen in het water. Dit ver­trou­wen geef ik door in de water ses­sies. De sfeer wordt er vei­lig, calm, vloei­end en speels door. Deze kwa­li­tei­ten, samen met een lief­de­vol­le aan­we­zig­heid heb ik ver­der ont­wik­keld via medi­ta­tie, dans en de water trai­nin­gen die ik volg.

Foto en ont­vang model: Alexandra

 

Praktische dingen

Een ses­sie van 90 min geeft 55 min in het water. We ont­moe­ten elkaar bij Cen­tre du Lac in Pijn­ac­ker. Er is geen apar­te entrée nodig voor de sau­na. Na de ses­sie kun je dou­chen in de faci­li­tei­ten. Het kan op een tijd die voor jou geschikt is, over­dag of s’avonds.

 

De kos­ten van een water ses­sie van 1 uur 30 minu­ten bedra­gen 110 euro. Een die­per gaan­de ses­sie met ruim­te voor uit­loop en onder­wa­ter bege­lei­ding is 2 uur lang met tot 1 uur 30min in het water. De kos­ten van een lan­ge ses­sie zijn 135 euro. Na een eer­ste ses­sie is een opvol­gen­de ses­sie van 1 uur 90 euro.

Effecten

Water heling heeft een fysi­o­the­ra­peu­ti­sche wer­king. Spier­span­ning komt los en er komt bewe­ging in de juis­te plek­ken. Het kal­me­ren­de effect van het water en de stil­te helpt om meer lichaams­be­wust­zijn te ont­wik­ke­len. Er komt leng­te en uit­lij­ning in je wer­vel­ko­lom en de cir­cu­la­tie is posi­tief beïnvloed.

In het water kan je gewicht­loos­heid erva­ren, dit geeft gevoels­ma­tig posi­tie­ve erva­rin­gen van licht­heid, flexi­bi­li­teit en vloei­baar­heid. Water rei­nigt waar­door hel­der­heid ontstaat.

Het water heeft een koes­te­rend effect, vol gedra­gen­heid, waar­door lichaam en geest diep kun­nen ont­span­nen. Van­uit een alp­ha staat kan je door­gaan naar de the­ta staat waar heling plaats kan vin­den op licha­me­lijk en spi­ri­tu­eel niveau. De water­dans word een reis, geleid door het water ele­ment. De ont­van­ger krijgt alle ruim­te van het water voor de heling.