Skip to main content

Waterhealing

Heb jij iets om los te laten? Wil je leren ontvangen?
Het water ele­ment in jezelf ont­dek­ken? Met de stroom mee? Ruim­te geven aan gevoe­lens en emoties?

Een water ses­sie is lichaams­werk in warm water. Aqua­tic Body­work. Een com­bi­na­tie van mas­sa­ge, dans en medi­ta­tie in water van 35 gra­den cel­si­us. Tij­dens een 1 op 1 ses­sie. Ik noem het water hea­ling omdat er hea­ling kan plaats vin­den in ver­bin­ding met het water en je eigen lichaam.

Zelf ben je aan het ont­van­gen. De bewe­gin­gen, die ik maak door jou door het water te bewe­gen, zijn geba­seerd op de Shiatsu-leer.

Ze zor­gen voor strek­king, uit­lij­ning en leng­te van je wer­vel­ko­lom en ver­nieu­wing van je ener­gie stroom. Het water voegt warm­te, gebor­gen­heid en flu­ï­di­teit toe, zodat je zowel men­taal als fysiek mak­ke­lij­ker span­ning kan los­la­ten en kan laten stro­men wat vast zat.

Door de bewus­te afwis­se­ling tus­sen dyna­mi­sche bewe­gin­gen en momen­ten van rust, kan je de stro­ming en heel­wor­ding ont­van­gen, die jij op dat moment nodig hebt.

Mail Loui­se voor een afspraak

‘Op gege­ven moment wist ik niet meer waar ik ophield en het water begon, dat voel­de zó vrij! Het bracht me die­pe ont­span­ning, de sen­sa­tie van rui­mer zijn, helend voor mijn lichaam, kalm­te in m’n vol­le hoofd’ 

Mei­ke

‘Onge­lo­fe­lijk zach­te ses­sie in over­ga­ve en ver­trou­wen. Het water en de ener­gie om me heen. Mach­ti­ge ervaring’ 

Jas­per

‘Een bad van liefde’ 

Deb­by

‘Mijn wer­vel­ko­lom werdt zacht­jes gestrekt en gedraaid in alle rich­tin­gen, fan­tas­ti­sche erva­ring. Ech­te aan­ra­der, zeker als je span­ning in je lijf voelt, als je gebles­seerd bent of te zwaar bent – even gedrá­gen te wor­den, wauw!’ 

Dap­hne

‘Ik heb me voor het eerst van mijn leven zo relaxed gevoelt’ 

Jack

Yin and Yang

 

Hea­ling dan­ce en Water­dan­ce werkt met Yin en Yang ener­gie. Yin is rust­ge­vend, gebor­gen, gedra­gen, zacht: het vrou­we­lij­ke. Yang is speels, onder­zoe­kend, vrij en onaf­han­ke­lijk, het man­ne­lij­ke. De balans tij­dens een ses­sie is intu­ï­tief bepaald naar wat de ont­van­ger nodig heeft op dat moment. Zodat er meer balans in jouw sys­teem ont­staat. In het water ele­ment voel ik het als wer­ken met de ener­gie van de dol­fijn en de walvis.

Het lichaam wordt mee bewo­gen in vor­men van gol­ven en spi­ra­len, ont­vangt strek­king en bewe­ging, rust en inte­gra­tie, zodat de stro­ming van ener­gie wordt bevor­dert. Soms dyna­misch en soms in een stil­le vorm.

Louise als water lichaamswerker

 

Ik voel mij sterk ver­bon­den met water. Als ik in het water ben dan ben ik in mijn ele­ment. Ik ben dank­baar dat ik mocht opgroei­en met veel water in mijn leven, and de war­me zee in Saou­di Ara­bie en vroe­ger was ik bij­na altijd te vin­den in het zwem­bad. Mijn gemak in het water neem ik mee en geef ik door in de water ses­sies. De sfeer wordt er vei­lig, calm, vloei­end en speels door. Deze kwa­li­tei­ten, samen met een lief­de­vol­le aan­we­zig­heid heb ik ver­der ont­wik­keld via medi­ta­tie, dans en de water trai­nin­gen die ik volg.

 

Praktische dingen

Een ses­sie van 1 uur en 30 minu­ten geeft 45 tot 50 min in het water. We ont­moe­ten elkaar bij Cen­tre du Lac in Pijn­ac­ker. Er is geen apar­te entrée nodig voor de sau­na. Na de ses­sie kun je dou­chen in de faci­li­tei­ten. Het kan op een tijd die voor jou geschikt is, over­dag of s’avonds.

 

De kos­ten van een water ses­sie van 1 uur 30 minu­ten bedra­gen 110 euro. Een die­per gaan­de ses­sie met ruim­te voor uit­loop en onder­wa­ter bege­lei­ding is 2 uur lang met tot 1 uur 30min in het water. De kos­ten van een lan­ge ses­sie zijn 125 euro. Na een eer­ste ses­sie is een opvol­gen­de ses­sie van 1 uur 90 euro.

Effecten

Water heling heeft een fysi­o­the­ra­peu­ti­sche wer­king. Spier­span­ning komt los en er komt bewe­ging in de juis­te plek­ken. Het kal­me­ren­de effect van het water en de stil­te helpt om meer lichaams­be­wust­zijn te ont­wik­ke­len. Er komt leng­te en uit­lij­ning in je wer­vel­ko­lom en je cir­cu­la­tie is posi­tief beïnvloed.

In het water kan je gewicht­loos­heid erva­ren, dit geeft gevoels­ma­tig posi­tie­ve erva­rin­gen van licht­heid, flexi­bi­li­teit en vloei­baar­heid. Water rei­nigt waar­door hel­der­heid ontstaat.

Het water heeft een koes­te­rend effect, vol gedra­gen­heid, waar­door lichaam en geest diep kun­nen ont­span­nen. Van­uit een alp­ha staat kan je door­gaan naar de the­ta staat waar heling plaats kan vin­den op licha­me­lijk en spi­ri­tu­eel niveau. De water­dans word een reis, geleid door het water ele­ment. De ont­van­ger krijgt alle ruim­te van het water voor de heling.