Skip to main content

Wat kost een watersessie?

De kos­ten van een water­ses­sie zijn afhan­ke­lijk van de tijd in het water: 45 min./€85, 60 min./€90, 90 min./€110 of 120 min./€145.  Voor een meer diep­gaan­de ses­sie – met ruim­te voor uit­loop en onder­wa­ter bege­lei­ding – kan je het bes­te 90 min. of 2 uur plannen.

Er is geen apar­te entrée nodig voor de sau­na waar­in het bad is.

Hoe lang duurt een watersessie?

Ik geef water­ses­sies in het water van 45 min, 60 min of 90 minu­ten. Soms kan er uit­loop zijn tot 2 uur. Voor en na de ses­sie kun je dou­chen in de faciliteiten.

Ses­sies kun­nen op een tijd gepland wor­den die jou schikt, over­dag of s’avonds en in het week­end. Geef je voor­keur aan als je mij een bericht­je stuurt.

Onze relatie met water

We heb­ben alle­maal een rela­tie met water, het water in ons, om ons heen, en onze eigen erva­ring gehad met water in de baar­moe­der. Tij­dens een water­ses­sie ini­ti­eer ik de bewe­ging, ter­wijl jij ont­vangt. Water geeft een die­pe bed­ding. Je wordt gedra­gen, door het water en de tech­nie­ken. Er komt die­pe ont­span­ning waar­door heling kan plaats vin­den. Het water geeft rust, vre­de en nodig stil­te uit. Je wordt meer bewust en maakt een inner­lij­ke reis.

Mail Loui­se voor de mogelijkheden

Wat zijn de effecten van een watersessie?

Water hea­ling heeft een fysi­o­the­ra­peu­ti­sche werking.

Spier­span­ning komt los en er komt bewe­ging in de juis­te plek­ken. Het kal­me­ren­de effect van het water en de stil­te helpt om meer lichaams­be­wust­zijn te ont­wik­ke­len. Er komt leng­te en uit­lij­ning in je wer­vel­ko­lom en de cir­cu­la­tie wordt posi­tief beïnvloed.

In het water kan je gewicht­loos­heid erva­ren, dit geeft gevoels­ma­tig posi­tie­ve erva­rin­gen van licht­heid, flexi­bi­li­teit en vloei­baar­heid. Water rei­nigt waar­door hel­der­heid ontstaat.

Het water heeft een koes­te­rend effect, vol gedra­gen­heid, waar­door lichaam en geest diep kun­nen ontspannen.

Van­uit een alp­ha-staat kan je door­gaan naar de the­ta-staat waar heling plaats kan vin­den op licha­me­lijk en spi­ri­tu­eel niveau.

De ont­van­ger krijgt alle ruim­te van het water voor heling.

De water­dans wordt een reis, geleid door het water element.

Yin and Yang

Hea­ling dan­ce en Water­dan­ce werkt met Yin en Yang ener­gie. Yin is rust­ge­vend, gebor­gen, gedra­gen, warm en zacht: het vrou­we­lij­ke. Yang is speels, onder­zoe­kend, vrij en onaf­han­ke­lijk, het man­ne­lij­ke. De balans tij­dens een ses­sie is intu­ï­tief bepaald naar wat de ont­van­ger nodig heeft op dat moment. Zodat er meer balans in jouw sys­teem ontstaat.

Water helpt ons ook om te ver­bin­den met de ener­gie ver­te­gen­woor­digd door de ver­schil­len­de water die­ren. Bij­voor­beeld de speels­heid en lief­de­vol­le com­pas­sie van dol­fij­nen, of het de die­pe adem­ha­ling van en wal­vis. We kun­nen her­in­nerd wor­den van onze eigen evo­lu­tie, terug naar de baar­moe­der of terug naar het ont­staan van de mensheid.

Het lichaam wordt mee bewo­gen in vor­men van gol­ven en spi­ra­len, ont­vangt strek­king en bewe­ging, rust en inte­gra­tie, zodat de stro­ming van ener­gie wordt bevor­dert. Soms dyna­misch en soms in een stil­le vorm.

Foto’s: Alexan­der Geor­ge, Loui­se Tuin

Louise Tuin als water lichaamswerker

Ik voel mij sterk ver­bon­den met water. Als ik in het water ben dan ben ik in mijn ele­ment. Ik ben dank­baar dat ik mocht opgroei­en met veel water in mijn leven, and de war­me zee in Sau­di-Ara­bië. Vroe­ger was ik bij­na altijd te vin­den in het zwem­bad, spe­len met vrien­din­nen of trai­nen met het zwem­team. Ik voel­de mij vei­lig, sterk en beschermd in het water. Week­en­den waren op het strand, met fami­lie, zei­len en zwem­men in een bescherm­de baai van de Per­zi­sche Golf. Hier zagen wij met bewon­de­ring regel­ma­tig dol­fij­nen en ander zeeleven.

Ik heb ver­trou­wen in het water. Dit ver­trou­wen geef ik door in de water ses­sies. De sfeer wordt er vei­lig, kalm, vloei­end en speels door. Deze kwa­li­tei­ten, samen met een lief­de­vol­le aan­we­zig­heid heb ik ver­der ont­wik­keld via medi­ta­tie, dans en de water trai­nin­gen die ik volg.

Foto en ont­vang model: Alexandra