Skip to main content

Water healing

Water­he­ling met Loui­se – voor fysiek en inner­lijk welzijn

Review “Water flow sean­ce, door het water mee­ge­no­men door Loui­se voelt als een ein­de­lo­ze, lief­de­vol­le reis. Gedach­te­loos gedra­gen door het water en haar vei­li­ge bed­ding. Gekoes­terd door de warm­te van het water, dans­te ik, zweef­de ik, mocht ik klein zijn en groots en vol­le­dig aan­we­zig in één. Dank­baar­heid voel ik voor haar wezen dat ten dien­ste staat om jou en mij een stuk heling en inzicht te geven. Dank, Louise!” 

In het war­me aqua­well­ness bad van Cen­tre du Lac in Pijn­ac­ker geef ik je een helen­de water­mas­sa­ge. Dat doe ik als een dans, vloei­end, door een serie van bewus­te bewe­gin­gen met dyna­mi­sche en koes­te­ren­de momen­ten. De ses­sies zijn 1 op 1, zodat het hele bad, gevoels­ma­tig voor jou is en ik met mijn hele aan­dacht bij jou ben.

Tij­dens de hele ses­sie lig je, onder­steund door drijf­band­jes aan je benen, hori­zon­taal in het water, waar­bij ik je hoofd en nek onder­steun. Zo kan je het maxi­ma­le effect van gedra­gen wor­den erva­ren. Met je ogen dicht (als je dat wilt) laat je je wie­gen en voort­be­we­gen door het water. Ik blijf zelf staan in het bad, en zorg ervoor dat jouw gezicht, neus en mond aldoor boven water blij­ven, zodat je op een natuur­lij­ke manier kunt blij­ven ademen.

 

Foto­shoot in Cen­tre Du Lac Pijn­ac­ker Water­mas­sa­ge Loui­se Tuin

Zelf hoef je niks te doen. De mas­sa­ge­be­we­gin­gen, die ik maak door jou door het water te bewe­gen, zijn geba­seerd op de Shi­at­su-leer. Ze zor­gen voor strek­king, uit­lij­ning en leng­te van je wer­vel­ko­lom. Het war­me water voegt warm­te, gebor­gen­heid en flu­ï­di­teit toe, zodat je zowel men­taal als fysiek mak­ke­lij­ker span­ning kan los­la­ten en kan laten stro­men wat vast zat. Door de bewus­te afwis­se­ling tus­sen dyna­mi­sche bewe­gin­gen en momen­ten van rust, kan je pre­cies de stro­ming en heel­wor­ding ont­van­gen, die jij op dat moment nodig hebt.

 

Water­mas­sa­ge Loui­se Tuin Foto­gra­fie: Esther de Cuij­per Sau­na Cen­tre Du Lac

Zo zijn de effec­ten van de dans voor ieder­een uniek, en elke keer weer anders. De erva­ring kan voor­al fysiek ont­span­nend zijn, of juist helend op men­taal en emo­ti­o­neel gebied.

Voor wie is een water­he­ling geschikt?

Men­sen die affi­ni­teit heb­ben met water zul­len zeker genie­ten, maar ook zon­der die affi­ni­teit heb je veel pro­fijt van een water­he­ling. Het is een krach­ti­ge manier om uit je hoofd en in je hart te komen, bij jouw pure essen­tie. Niets hoe­ven, alleen zijn, gedra­gen en bewo­gen worden.

Je kunt de water­he­ling zien als cadeau, een trak­ta­tie voor jezelf of voor iemand anders.

Men­sen met fysie­ke klach­ten heb­ben baat bij water­he­ling, of het nu gaat om spier­span­ning, hoofd­pijn, druk op de borst of ande­re klach­ten, omdat het lichaam ‘op slot’ zit.

Maar ook bij stress, emo­ti­o­ne­le klach­ten, zor­gen en trau­ma-gere­la­teer­de klach­ten kan de ses­sie zor­gen voor ver­lich­ting, koes­te­ring en heling. De ses­sies zijn zo mild en speels, dat ze ook voor zwan­ge­re vrou­wen en kin­de­ren geschikt zijn.

Heb je nog vra­gen? Ik beant­woord ze graag!

 

Water­mas­sa­ge Loui­se Tuin Foto­gra­fie: Esther de Cuij­per Sau­na Cen­tre Du Lac

Prak­ti­sche dingen

Een ses­sie duurt 1uur en 30 minu­ten, waar­van 1 uur in het water. We ont­moe­ten elkaar bij Cen­tre du Lac in Pijn­ac­ker. Er is geen apar­te entrée nodig voor de sau­na. Na de ses­sie kun je dou­chen in de faci­li­tei­ten van Cen­tre du Lac. Omdat de effec­ten blij­ven door­wer­ken bied ik ook (graag) een tra­ject van 3 ses­sies aan, met voor­de­li­ge tarie­ven.
De ses­sies wor­den meest­al gege­ven op dins­dag, woens­dag en don­der­dag. Het kan op een tijd die voor jou geschikt is, over­dag of s’avonds.

Nieuws­gie­rig?

Boek een ses­sie, bel, email louise_tuin@hotmail.com, 06–15883588

De kos­ten van een boven water ses­sie bedra­gen 110,- euro voor een eer­ste ses­sie. Na de eer­ste ses­sie is een ses­sie van 1 uur 90,- euro. Dit is inclu­sief de huur van het bad, en er is geen apar­te toe­gang nodig voor de sauna.