Skip to main content

Water hea­ling is lichaams­werk in water van 35 °C. Een com­bi­na­tie van mas­sa­ge, vloei­en­de bewe­ging en medi­ta­tie. Ik noem het water hea­ling omdat er bij water­ses­sies heling plaats­vindt in de ver­bin­ding tus­sen lichaam en geest.

Overgave oefenen of iets los laten?
Herontdek het water element in jezelf en ervaar het leven met de stroom mee

Boek nu een sessie:

90

minuten

Klik op deze optie voor het boe­ken van een water­ses­sie van 90 minu­ten / € 110

60

minuten

Klik op deze optie voor het boe­ken van een water­ses­sie van 60 minu­ten / € 90

Open

sessie

Klik op deze optie voor het boe­ken van een aan­ge­pas­te water­ses­sie van 45 minu­ten / € 85 tot 2 uur / € 145

‘Op gege­ven moment wist ik niet meer waar ik ophield en het water begon, dat voel­de zó vrij! Het bracht me die­pe ont­span­ning, de sen­sa­tie van rui­mer zijn, helend voor mijn lichaam, kalm­te in m’n vol­le hoofd’ 

Mei­ke

‘Onge­lo­fe­lijk zach­te ses­sie in over­ga­ve en ver­trou­wen. Het water en de ener­gie om me heen. Mach­ti­ge ervaring’ 

Jas­per

‘Een bad van liefde’ 

Deb­by

‘Mijn wer­vel­ko­lom werdt zacht­jes gestrekt en gedraaid in alle rich­tin­gen, fan­tas­ti­sche erva­ring. Ech­te aan­ra­der, zeker als je span­ning in je lijf voelt, als je gebles­seerd bent of te zwaar bent – even gedrá­gen te wor­den, wauw!’ 

Dap­hne

‘Ik heb me voor het eerst van mijn leven zo relaxed gevoelt’ 

Jack

Accreditatie en technieken

Ik werk met ver­schil­len­de Aqua­tic Body­work metho­des. Hea­ling Dan­ce ont­wik­keld door Alexan­der Geor­ge en Water­dan­ce door Arja­na Brun­sch­wi­ler. Dit zijn water tech­nie­ken om de ont­van­ger vei­lig en invoe­lend boven- en onder­wa­ter te bege­lei­den. Alle water werk vor­men zijn afge­leid van de oor­spron­ke­lij­ke Wat­su – Shi­at­su onder­wa­ter. Ont­staan in Cali­for­nia in 1980 waar lichaams­werk, the­ra­pie en zen medi­ta­tie samen kwam in het water.

De kern is de vei­lig­heid die wordt gecre­ëerd door de gever en het water. Van daar­uit kan er lief­de­vol­le heling plaats vinden.

Wat is Water healing?

Zelf hoef je niks te doen. De bewe­gin­gen, die ik maak door jou door het water te bewe­gen, geven aan dat je mag los­la­ten en ont­van­gen. De bewe­gin­gen zijn geba­seerd op de Shi­at­su-leer en vor­men uit het zee­le­ven. Ze zor­gen voor strek­king, bewe­ging, uit­lij­ning en leng­te van je wer­vel­ko­lom en ver­nieu­wing van je ener­gie stroom.

Het water voegt warm­te, gebor­gen­heid en flu­ï­di­teit toe, zodat je zowel men­taal als fysiek mak­ke­lij­ker span­ning kan los­la­ten en kan laten stro­men wat vast zat.

Je laat je lichaam mee bewe­ging in het water, met en door de stroom heen, bei­de dyna­misch en rust­ge­vend. Het water maakt schoon, neemt mee wat je niet lan­ger nodig hebt. Ener­gie kan weer stromen.

Water geeft hel­der­heid en inzicht. Water is zacht en liefdevol.

Door de bewus­te afwis­se­ling tus­sen dyna­mi­sche bewe­gin­gen en momen­ten van rust, komt er stro­ming, bewust­wor­ding, ont­span­ning en heling.