Skip to main content

Over Louise

Mijn lief­de voor rei­zen begon toen ik jong was. Mijn ouders komen uit ver­schil­len­de lan­den en we ver­huis­den naar het Mid­den-Oos­ten toen ik vijf jaar oud was. Ik raak­te gewend aan het leven op nieu­we plaat­sen en groei­de op met men­sen uit vele cul­tu­ren. Dit moti­veert me nog steeds om ver­der te gaan en ver­re oor­den te ver­ken­nen. Als ik van­af de top van een berg op de wereld neer­kijk, heb ik ont­zag en voel ik me ver­bon­den met de natuur. Naar nieu­we plaat­sen gaan haalt me ​​soms uit mijn comfortzone.

Yoga is onder­deel van mijn inner­lij­ke reis. Op deze reis kom ik mooie plek­ken tegen en kom ik onder­weg soms uit­da­gin­gen tegen. Het accep­te­ren van zowel de schoon­heid als de uit­da­gin­gen ver­rijkt mijn wereld en cre­ëert nieu­we kansen.

Een van de leuk­ste din­gen aan rei­zen vind ik het delen van je erva­rin­gen met ande­ren. Nu geves­tigd in Delft in Neder­land, ver­volg ik mijn reis ter­wijl ik deel met nieu­we mensen.

 
 
 
 

Critical Alignment Yogadocent

Ik voel­de me aan­ge­trok­ken tot de medi­ta­tie­ve bena­de­ring van Cri­ti­cal Align­ment Yoga, het is de nadruk op ont­span­ning en het berei­ken van een natuur­lij­ke hou­ding door mid­del van de adem­ha­ling. Door op deze manier te wer­ken, is er veel tijd om de hou­ding te voe­len door mid­del van lichaams­be­wust­zijn, en dit is wat ik leer.

Na het afron­den van mijn Cri­ti­cal Align­ment Yoga lera­ren­op­lei­ding in Amster­dam, maak­te ik van de gele­gen­heid gebruik om te rei­zen in India, Frank­rijk en Por­tu­gal. Ik bleef bui­ten en bin­nen op avon­tuur en stu­deer­de Osho-medi­ta­tie­prak­tij­ken en ‑tech­nie­ken, Aqua-flo­a­ting, Water­the­ra­pie, Hea­ling Dan­ce, Wata, Sha­ma­nis­tic Visi­on Quest en Aura Rea­ding. De rode draad is het wer­ken met de adem, de uit­no­di­ging om je over te geven, te ont­span­nen, los te laten en te stromen.

Certificering en
persoonlijke ontwikkeling

  • Cri­ti­cal Align­ment Yoga, Cri­ti­cal Align­ment Insti­tu­te, docen­ten­op­lei­ding, 2014 – 2017 (3,5 jaar)
  • Eco­no­mi­sche weten­schap­pen, Uni­ver­si­ty of Aberd­een, mas­ter­op­lei­ding, Schot­land, 2000
  • Mid­del­ba­re school, Kent school, Con­nec­ti­cut, VS, 1996

Vak­ge­re­la­teer­de cursussen:

  • Aura Rea­ding, 2020 – 2022
  • Intu­ï­tie­ve Ont­wik­ke­ling, 2021
  • Visi­on Quest, 2019
  • Hea­ling Dan­ce 1 & 2, 2020 – 2022
  • Wata 1, 2021
  • Aquaf­lo­a­ting, 2019