Skip to main content

Water healing

Heb jij iets om los te lat­en? Wil je over­gave oefenen?
Het water ele­ment in jezelf ont­dekken? Met de stroom mee?

Water heal­ing is lichaam­swerk in warm water. Aquat­ic Body­work. Een com­bi­natie van mas­sage, dans en med­i­tatie in water van 35 graden cel­sius. Tij­dens een 1 op 1 sessie.

Zelf hoef je niks te doen. De beweg­in­gen, die ik maak door jou door het water te bewe­gen, zijn gebaseerd op de Shiatsu-leer.

Ze zor­gen voor strekking, uitli­jn­ing en lengte van je wervelkolom en vernieuwing van je energie stroom. Het water voegt warmte, gebor­gen­heid en fluïditeit toe, zodat je zow­el men­taal als fysiek makke­lijk­er span­ning kan loslat­en en kan lat­en stromen wat vast zat. Door de bewuste afwis­sel­ing tussen dynamis­che beweg­in­gen en momenten van rust, kan je pre­cies de stro­ming en heel­word­ing ont­van­gen, die jij op dat moment nodig hebt.

Hoe werkt het?

We hebben alle alle­maal een relatie met water, en onze eigen ervar­ing in de baar­moed­er gehad. Water geeft een diepe bed­ding. Tij­dens een sessie, ben ik de gev­er en jij de ont­vanger. Je wordt gedra­gen door het water en de gev­er is gegrond, waar­door je in een staat van ont­van­gen en diepe ontspan­ning kan komen. Dan kan er heling plaats vin­den. Het water kalmeert, en nodigt stilte uit. Je wordt bewust en maakt een inner­lijke reis.

Je lichaam wordt bewogen, met de stroom mee in vloeiende beweg­in­gen. Het water reinigt en neemt mee wat je niet meer nodig hebt. Er ontstaat meer stro­ming in je lichaam en zijn.

Water geeft helder­heid en inzicht. Water is zacht, en liefdevol.

Methode

Ik werk met ver­schil­lende Aquat­ic Body­work meth­od­es. Heal­ing Dance ontwikkeld door Alexan­der George en Water­dance door Arjana Brun­schwiler. Dit zijn water tech­nieken om de ont­vanger veilig en invoe­lend boven- en onder­wa­ter te begelei­den. Alle water werk vor­men zijn afgeleid van de oor­spronke­lijke Wat­su — Shi­at­su onder­wa­ter. Ontstaan in Cal­i­for­nia in 1980 waar lichaam­swerk, ther­a­pie en zen med­i­tatie samen kwam in het water.

De kern is de vei­ligheid die wordt gecreëerd door de gev­er en het water. Van daaruit kan er liefde­volle heling plaats vinden.

Yin and Yang

 

Heal­ing dance en Water­dance werkt met Yin en Yang energie. Yin is rust­gevend, gebor­gen, gedra­gen, zacht: het vrouwelijke. Yang is speels, onder­zoek­end, vrij en onafhanke­lijk, het man­nelijke. De bal­ans tij­dens een sessie is intuïtief bepaald naar wat de ont­vanger nodig heeft op dat moment. Zodat er meer bal­ans in jouw sys­teem ontstaat. In het water ele­ment voel ik het als werken met de energie van de dolfi­jn en de walvis.

Het lichaam wordt mee bewogen in vor­men van gol­ven en spi­ralen, ont­vangt strekking en beweg­ing, zodat de stro­ming van energie wordt bevordert. Soms dynamisch en soms in een stile vorm.

Louise als water lichaamswerker

 

Ik voel mij sterk ver­bon­den met water. Als ik in het water ben dan ben ik in mijn ele­ment. Ik ben dankbaar dat ik mocht opgroeien met veel water in mijn lev­en, and de warme zee in Saou­di Ara­bie en vroeger was ik bij­na alti­jd te vin­den in het zwem­bad. Mijn gemak in het water neem ik mee en geef ik door in de water sessies. De sfeer wordt er veilig, calm, vloeibaar en speels door. Deze kwaliteit­en, samen met een liefde­volle aan­wezigheid heb ik verder ontwikkeld via med­i­tatie, dans en de water train­in­gen die ik volg.

Deze vorm van yoga is niet alleen inter­es­sant voor dansers maar ook sporters, pro­fes­sion­als die veel achter de com­put­er zit, mensen met blessures en rugklachten.

Praktische dingen

Een sessie duurt 1uur en 30 minuten, waar­van 55 min in het water. We ont­moeten elka­ar bij Cen­tre du Lac in Pij­nack­er. Er is geen aparte entrée nodig voor de sauna. Na de sessie kun je douchen in de faciliteit­en. Het kan op een tijd die voor jou geschikt is, overdag of s’avonds.

De kosten van een boven water sessie bedra­gen 110 euro voor een eerste sessie. Na de eerste sessie is een sessie van 1 uur 90 euro. Een onder­wa­ter sessie heeft meer tijd nodig in het water, de kosten voor een eerste onder­wa­ter sessie van 1 uur zijn 125 euro.

Kracht en coör­di­natie zijn nodig om te bewe­gen. Hier zijn ook spe­ciale oefenin­gen en tools voor. Yoga houdin­gen, de tra­di­tionele yoga asana’s, wor­den op een zorgvuldige manier opge­bouwd. Door de pre­cisie van de meth­ode en de opbouw van de oefenin­gen voel je pre­cies tot hoev­er je kan gaan. Daarom is deze yoga vorm voor iedereen geschikt. Kijken welke les bij jou past?

Effecten

Water heling heeft een fys­io­ther­a­peutis­che werk­ing. Spierspan­ning komt los en er komt beweg­ing in de juiste plekken. Het kalmerende effect van het water en de stilte helpt om meer lichaams­be­wustz­i­jn te ontwikke­len. Er komt lengte en uitli­jn­ing in je wervelkolom en je cir­cu­latie is posi­tief beïnvloed.

In het water kan je gewicht­loosheid ervaren, dit geeft gevoels­matig posi­tieve ervarin­gen van lichtheid, flex­i­biliteit en vloeibaarheid. Water reinigt waar­door helder­heid ontstaat.

Het water heeft een koesterend effect, vol gedra­gen­heid, waar­door lichaam en geest diep kun­nen ontspan­nen. In deze alpha staat kan er heling plaats vin­den op lichamelijk en spir­itueel niveau. De water­dans word een reis, geleid door het water ele­ment. De gev­er is trans­par­ent en de ont­vanger kri­jgt alle ruimte van het water voor de heling.