Skip to main content

Water healing

Water­heling met Louise – voor fysiek en inner­lijk welzijn

Review “Water flow seance, door het water meegenomen door Louise voelt als een ein­de­loze, liefde­volle reis. Gedachteloos gedra­gen door het water en haar veilige bed­ding. Gekoes­terd door de warmte van het water, danste ik, zweefde ik, mocht ik klein zijn en groots en volledig aan­wezig in één. Dankbaarheid voel ik voor haar wezen dat ten dien­ste staat om jou en mij een stuk heling en inzicht te geven. Dank, Louise!” 

In het warme aquawell­ness bad van Cen­tre du Lac in Pij­nack­er geef ik je een helende water­mas­sage. Dat doe ik als een dans, vloeiend, door een serie van bewuste beweg­in­gen met dynamis­che en koesterende momenten. De sessies zijn 1 op 1, zodat het hele bad, gevoels­matig voor jou is en ik met mijn hele aan­dacht bij jou ben.

Tij­dens de hele sessie lig je, onder­s­te­und door dri­jf­band­jes aan je benen, hor­i­zon­taal in het water, waar­bij ik je hoofd en nek onder­s­te­un. Zo kan je het max­i­male effect van gedra­gen wor­den ervaren. Met je ogen dicht (als je dat wilt) laat je je wiegen en voort­be­we­gen door het water. Ik bli­jf zelf staan in het bad, en zorg ervoor dat jouw gezicht, neus en mond aldoor boven water bli­jven, zodat je op een natu­urlijke manier kunt bli­jven ademen.

Foto­shoot in Cen­tre Du Lac Pij­nack­er Water­mas­sage Louise Tuin

Zelf hoef je niks te doen. De mas­sage­be­weg­in­gen, die ik maak door jou door het water te bewe­gen, zijn gebaseerd op de Shi­at­su-leer. Ze zor­gen voor strekking, uitli­jn­ing en lengte van je wervelkolom. Het warme water voegt warmte, gebor­gen­heid en fluïditeit toe, zodat je zow­el men­taal als fysiek makke­lijk­er span­ning kan loslat­en en kan lat­en stromen wat vast zat. Door de bewuste afwis­sel­ing tussen dynamis­che beweg­in­gen en momenten van rust, kan je pre­cies de stro­ming en heel­word­ing ont­van­gen, die jij op dat moment nodig hebt.

Water­mas­sage Louise Tuin Fotografie: Esther de Cui­jper Sauna Cen­tre Du Lac

Zo zijn de effecten van de dans voor iedereen uniek, en elke keer weer anders. De ervar­ing kan vooral fysiek ontspan­nend zijn, of juist helend op men­taal en emo­tion­eel gebied.

Voor wie is een water­heling geschikt?

Mensen die affiniteit hebben met water zullen zek­er geni­eten, maar ook zon­der die affiniteit heb je veel profi­jt van een water­heling. Het is een krachtige manier om uit je hoofd en in je hart te komen, bij jouw pure essen­tie. Niets hoeven, alleen zijn, gedra­gen en bewogen worden.

Je kunt de water­heling zien als cadeau, een trak­tatie voor jezelf of voor iemand anders.

Mensen met fysieke klacht­en hebben baat bij water­heling, of het nu gaat om spierspan­ning, hoofd­pi­jn, druk op de borst of andere klacht­en, omdat het lichaam ‘op slot’ zit.

Maar ook bij stress, emo­tionele klacht­en, zor­gen en trau­ma-gere­la­teerde klacht­en kan de sessie zor­gen voor ver­licht­ing, koes­ter­ing en heling. De sessies zijn zo mild en speels, dat ze ook voor zwan­gere vrouwen en kinderen geschikt zijn.

Heb je nog vra­gen? Ik beant­wo­ord ze graag!

Water­mas­sage Louise Tuin Fotografie: Esther de Cui­jper Sauna Cen­tre Du Lac

Prak­tis­che dingen

Een sessie duurt 1uur en 30 minuten, waar­van 1 uur in het water. We ont­moeten elka­ar bij Cen­tre du Lac in Pij­nack­er. Er is geen aparte entrée nodig voor de sauna. Na de sessie kun je douchen in de faciliteit­en van Cen­tre du Lac. Omdat de effecten bli­jven door­w­erken bied ik ook (graag) een tra­ject van 3 sessies aan, met voordelige tarieven.
De sessies wor­den meestal gegeven op dins­dag, woens­dag en don­derdag. Het kan op een tijd die voor jou geschikt is, overdag of s’avonds.

Nieuws­gierig?

Boek een sessie, bel, email louise_tuin@hotmail.com, 06–15883588

De kosten van een boven water sessie bedra­gen 110,- euro voor een eerste sessie. Na de eerste sessie is een sessie van 1 uur 90,- euro. Dit is inclusief de huur van het bad, en er is geen aparte toe­gang nodig voor de sauna.