Skip to main content

Company yoga

Ervaar jij door het werk of andere omstandighe­den stress, onrust en fysieke klacht­en waar­door je min­der pro­duc­tief bent? Of ben je lei­d­inggevende en zie je dat collega’s onder stress gebukt gaan?

Werk vormt een groot deel van ons lev­en, en vaak ook een oorza­ak van stress. Door de con­crete oefenin­gen voor de rug, nek en schoud­ers biedt bedri­jf­syo­ga een moment van ontspan­ning en opladen.

Door yoga op de werkvlo­er aan te bieden voorkom je sneller stress, oplopende werk­druk en afne­mende pro­duc­tiviteit. Louise treedt graag met pro­fes­sion­als uit het bedri­jf­sleven in gesprek. Vraag naar de mogelijkheden.

Een ontspan­nen houd­ing is niet alleen na het werk, maar juist ook tij­dens het werk heel belan­grijk. Crit­i­cal Align­ment Yoga is een effec­tieve vorm van ontspan­ning en beweg­ing om op de werkvlo­er aan te bieden.

  • Je voorkomt dat stress gaat opbouwen en vast zitten.
  • Je komt sneller weer in je eigen flow.
  • Je gaat bewuster om met je werkhouding
  • Je kunt stress­mo­menten beter verwerken.
  • Dit ver­betert pro­duc­tiviteit en sfeer op de werkvloer.
Louise Tuin geeft Critical Alignment Yoga in Delft

Fotografie: Esther van de Lecq

Mogelijkheden

Bedri­jf­syo­ga kan in groepsver­band of indi­vidueel wor­den aangeboden.

Locatie

Bedri­jf­syo­ga kan op locatie of in de yogas­tu­dio wor­den ver­zorgd, zow­el tij­dens werkuren of eromheen.

Duur

Een sessie bedri­jf­syo­ga duurt stan­daard 60 minuten, vanaf inloop tot einde. De eigen­lijke les duurt 45 minuten.

Bedri­jf­syo­ga sessies wor­den vee­lal in de mid­dag­pauze ver­zorgd, als start van de dag, of als afs­luit­ing. Maar eigen­lijk kun­nen op ieder moment wor­den aange­bo­den. Zo zor­gen werkne­mers en werkgev­ers voor elkaar!

Afspraak maken

Bel Louise (06 — 15 88 35 88) of stu­ur een mail­bericht en vraag naar de mogelijkheden.

Yoga op de werkvloer

  • Rol een bad­hand­doek op tot ongeveer 30 cen­time­ter dik­te en leg die op de mat.
  • Ga met je onder­rug tegen de rol zit­ten en leun op je elle­bo­gen. Je voeten staan op de grond.
  • Houd je bekken boven de vlo­er en raak de rol licht aan met je rug. Je buik­spieren zijn ontspannen.
  • Plaats je han­den nu op je onder­ste ribben. Laat je onder­rug op je uitadem­ing zwaarder wor­den op de rol. Voel dat er iets gebeurt waar je zelf geen aans­tur­ing aan geeft: je buik­spieren wor­den actief. Ze geven je onder­rug een natu­urlijke strekking. Je buik is nu bol en ste­vig. Als je er met je vingers tege­naan duwt, voelt hij aan als een ste­vige binnenband.
  • Om de ‘doorgifte van beweg­ing’ te voe­len, til je nu de ribben onder je han­den hoog op. Ver­vol­gens laat je ze langza­am zakken; we noe­men dat het innemen van de ribben. Ter­wi­jl je dit doet, bli­jft je onder­rug zwaar op de rol liggen. Je onder­ste ribben ver­plaat­sen je lichaams­gewicht nu wervel voor wervel door de gestrek­te onder­rug naar je bekken.