Skip to main content

Critical Alignment Yoga

Crit­i­cal Align­ment Yoga (CAY) is effec­tive for reliev­ing back­pain, shoul­der — and neck com­plaints (CANS), headaches, rest­less­ness, fatigue, and con­cen­tra­tion problems.

With this form of yoga you move in a pos­ture that is com­plete­ly dif­fer­ent to how you reg­u­lar­ly, sit and stand, walk or play sports.

You make the oppo­site move­ments, bend­ing back­wards for exam­ple ~ instead of for­wards, as you do in front of your com­put­er, class­room, or oth­er work­place. You gen­uine­ly relax ~ by bring­ing your atten­tion to your body instead of elsewhere.

It is good for every­one to make oppos­ing move­ments, espe­cial­ly if you dai­ly spend long hours doing the same thing; sit­ting, work­ing behind the com­put­er, play­ing an instru­ment, teach­ing, play­ing sports or hair dressing.

Hoe werkt het?

Span­ning, men­taal en fysiek, gaat in het lichaam vast zit­ten. Met Crit­i­cal Align­ment Yoga pakken we dit zo cen­traal mogelijk aan, namelijk via de wervelkolom.

Crit­i­cal Align­ment Yoga legt de nadruk op ontspan­nen voor bewe­gen. Zon­der span­ning bouw je ver­vol­gens coör­di­natie en kracht op. Je leert opnieuw leren lev­en en bewe­gen zon­der spanning.

Waarom CAY?

Lichamelijke span­ning – zoals rugk­lacht­en, hernia’s, RSI, nekpi­jn, hoofd­pi­jn, bekken­prob­le­men, of ‑scheef­s­tand  – kan wor­den opgelost door de wervelkolom weer vrij te mak­en. Crit­i­cal Align­ment Yoga werkt vanu­it dit principe.

Lang­durig stress veroorza­akt pijn, vaak in de onder­rug. De CAY meth­ode leert/geeft je een andere manier van omgaan met pijn, ter­wi­jl het ook de oorza­ak ervan kan oplossen.

Yogadocente Louise

Louise geeft veel aan­dacht aan zachtheid en ademhal­ing als de weg naar ontspan­ning en in het moment zijn. Dat maakt haar lessen uniek.

Je wordt uitgen­odigd om te verzacht­en en in het moment te zijn. Verzacht­en is mogelijk met een betrouw­baar en sta­biele basis van het wervelkolom en core.

Louise heeft de 3,5 jarige docen­teno­plei­d­ing afgerond bij Gert van Leeuwen in het Crit­i­cal Align­ment Insti­tute te Amsterdam.

Hoe ziet een les eruit?

Ontspan­ning staat cen­traal. De les begint met een ontspan­ning­soe­fen­ing spec­i­fiek gericht op de onder­rug, boven­rug, schoud­ers, heupen, of nek. Hier zijn spe­ciale tools voor ontwikkeld: een rol, een rub­bere strip en een blok. Door gebruik van de tools wordt de ontspan­ning veilig onder­s­te­und en begeleid.

Kracht en coör­di­natie zijn nodig om te bewe­gen. Hier zijn ook spe­ciale oefenin­gen en tools voor. Yoga houdin­gen, de tra­di­tionele yoga asana’s, wor­den op een zorgvuldige manier opge­bouwd. Door de pre­cisie van de meth­ode en de opbouw van de oefenin­gen voel je pre­cies tot hoev­er je kan gaan. Daarom is deze yoga vorm voor iedereen geschikt. Kijken welke les bij jou past?

Ontstaan

Crit­i­cal Align­ment Yoga is ontwikkeld door Gert van Leeuwen. Jaren­lang heeft hij onder­zoek gedaan naar de rug en span­ning, in het begin als Iyen­gar Yoga docent.

Veel van zijn leer­lin­gen waren pro­fes­sionele dansers met blessures en insta­biliteit in de rug. Hij onder­vond dat yoga niet een oploss­ing was voor alle klacht­en die hij zag, en dat in som­mige gevallen het her­haald beoe­fe­nen de klacht­en juist erg­er maak­te. Zijn zoek­tocht begon en daaruit ontstond Crit­i­cal Align­ment Yoga en therapie.

Deze vorm van yoga is niet alleen inter­es­sant voor dansers maar ook sporters, pro­fes­sion­als die veel achter de com­put­er zit, mensen met blessures en rugk­lacht­en, hernia’s, RSI en aller­lei vor­men van stress. Door her­haald oefe­nen kan Crit­i­cal Align­ment Yoga houd­ing en pos­tu­ur veran­deren, alsook patro­nen van stress en andere gewoontes.

Meer over CAY en Gert van Leeuwen kun je vin­den via criticalalignment.nl, wildyogi.info en altamira.nl

Resultaat

Met een nieuw bewustz­i­jn weet het lichaam waarom de houd­ing goed is en waar of hoe je ontspan­ning, en kracht ver­sus span­ning in je lichaam voelt.

Dit neem je mee in je dagelijks leven.

Het beoe­fe­nen van Crit­i­cal Align­ment Yoga zoals alle andere yoga vor­men is een pro­ces. Maar de effecten zijn snel voelbaar.

De ontspan­ning werkt zow­el men­taal als fysiek door. Je komt in het moment. De oefenin­gen werken direct in op de ruggen­graat waar­door je meteen meer ruimte, lengte en sou­p­lesse ervaart in je houding.