Skip to main content

Privé sessies

Ben je op zoek naar ver­die­ping? Ervaar jij beper­kin­gen in het bewe­gen of aan­hou­den­de pijn klach­ten? Zou je deze voe­lend wil­len onderzoeken? 

Yoga kan daar­bij goed hel­pen. Een pri­vé les is op maat gemaakt om jou weer goed te laten bewegen.

Tij­dens een pri­vé ses­sie nemen we de tijd om te kij­ken waar de bewe­ging vast loopt. Moge­lijk kom je er dan ach­ter wat er speelt, fysiek, men­taal en/of emo­ti­o­neel. Maar soms is dat ook niet belang­rijk en komt er van­zelf iets los waar­door je weer vrij kan bewe­gen. Wij zoe­ken de bes­te oefe­nin­gen die je later ook thuis, even­tu­eel met een video kan herhalen.

Heb je lang­du­rig last van je rug, nek, schou­ders, heu­pen, of een bles­su­re? Last van stress, onge­mak, onrust, over­prik­ke­ling of vast­zit­ten­de emoties?

Een pri­véles is ook geschikt als je een beper­king ervaart waar­door je niet met een groeps­les mee kan doen. Het is cri­ti­cal align­ment the­ra­pie waar­bij we gebruik maken van jouw intu­ï­tie en die van mij.

Na een kor­te inta­ke gaan we met de tools en een ont­span­nings­oe­fe­ning aan de slag. Er wordt een vei­li­ge set­ting gecre­ëerd, hier­door kan er snel­ler ver­die­ping en rust komen.

Het mooie is dat er altijd iets nieuws of onver­wachts ont­staat, en daar­door beweeg je snel­ler van span­ning naar ontspanning.

‘Meest ont­span­nen­de yoga les. Heer­lijk ont­span­nen na weken afstu­deer­stress, bij deze super ont­span­nen­de les. Zit weer heer­lijk in m’n vel!’ 

Marie­ke

‘Het kern­woord voor mij is zacht­heid. Door de les­sen maak ik mezelf regel­ma­tig bewust om zacht­heid in mijn lichaam toe te pas­sen. Ogen, gezicht en ademhaling.’ 

Mar­co

‘Ik was eerst benieuwd naar het ver­schil tus­sen ‘gewo­ne’ yoga en cri­ti­cal align­ment yoga. Na de eer­ste ses­sie zag ik al het ver­schil. Ik vond het fijn dat Loui­se uit­leg­de wat elke bewe­ging deed met ons lichaam, en op basis van sug­ges­ties ons op een hele pret­ti­ge manier door de ses­sie heeft geleid. De pijn in mijn boven rug is al aan­zien­lijk verminderd.’ 

Nata­scha

‘De CAY les­sen van Loui­se zijn heer­lijk ont­span­nen door haar rus­ti­ge stem en heel goed te vol­gen door de gedul­di­ge staps­ge­wij­ze uit­leg. Je wordt je heel bewust van je lijf en alle span­ning die je onge­merkt vast hebt gehou­den tij­dens de dag. Een aan­be­ve­ling voor ieder­een die wil wer­ken aan hou­ding en kracht.’ 

Mari­an

‘Ik wordt al zes maan­den niet meer door de chi­ro­prac­tor gecor­ri­geerd in mijn bovenrug.’ 

Ronald

‘De onli­ne video les­sen van Loui­se zijn heel fijn. Haar rus­ti­ge en pret­ti­ge stem is erg aan­ge­naam. Ze praat je op een dui­de­lij­ke en begrij­pe­lij­ke manier door de les heen. Vaak kijk ik niet eens naar het beeld, omdat ze zul­ke goe­de gespro­ken instruc­ties geeft. En ik kan de les doen wan­neer mij uitkomt.’ 

Chan­tal

Yoga on Demand

In com­bi­na­tie met een pri­vé les of als je een keer niet naar een groeps­les kan, kun je gebruik maken van Yoga on Demand: een videoles.

Ik maak iede­re week een nieu­we vide­o­les, met de inspi­ra­tie van dat moment en voor dege­ne die mee­doen. Omdat ik weet wie mee doet aan de les, zit er ook een per­soon­lijk ele­ment in.

Tij­dens een CA vide­o­les is de focus op jezelf via mijn stem­be­ge­lei­ding. Een pret­ti­ge stem­be­ge­lei­ding is dan effectief.

De vide­o­les is 10 euro per video. Je ont­vangt een per­soon­lijk bericht met een link en wacht­woord. Deze link is gel­dig voor 1 week.

Het vraagt wel de nodi­ge dis­ci­pli­ne, maar zoals bij alles, krijg je er ook wat voor terug. Name­lijk alle voor­de­len van Cri­ti­cal Align­ment yoga, in je thuisom­ge­ving. Thui­sy­o­ga.

Vra­gen over de video kun­nen via de mail beant­woord wor­den. Je kan altijd een pri­véles boe­ken, en er zijn regel­ma­tig work­shops waar je aan mee kan doen.

Vraag een vide­o­les aan!

Water Healing

Een water~sessie kan ook onder­deel zijn van een pri­vé tra­ject. Zie pagi­na water hea­ling voor meer informatie.

Lees ver­der…

Praktische informatie

Locatie

Een pri­vé ses­sie is 65 euro per uur. Ses­sies zijn op afspraak, via de mail. De loca­tie is Delft­ste­de, ruim­te 110 in Delft.

Afspraak maken

Voor pri­vé ses­sies kun je via e‑mail een afspraak maken.

Water Healing

Een water~massage kan ook onder­deel zijn van een pri­vé tra­ject. Zie pagi­na water hea­ling voor meer informatie.

Lees ver­der…