Skip to main content

Bedrijfsyoga‘Steeds meer bedrijven erkennen de kracht van gezonde medewerkers.’

Ervaar jij door het werk of ande­re omstan­dig­he­den stress, onrust en fysie­ke klach­ten waar­door je min­der pro­duc­tief bent? Of ben je lei­ding­ge­ven­de en zie je dat collega’s onder stress gebukt gaan?

Werk vormt een groot deel van ons leven, en vaak ook een oor­zaak van stress. Door de con­cre­te oefe­nin­gen voor de rug, nek en schou­ders biedt bedrijf­sy­o­ga een moment van ont­span­ning en opladen.

Door yoga op de werk­vloer aan te bie­den voor­kom je snel­ler stress, oplo­pen­de werk­druk en afne­men­de pro­duc­ti­vi­teit. Loui­se treedt graag met pro­fes­si­o­nals uit het bedrijfs­le­ven in gesprek. Vraag naar de mogelijkheden.

Een ont­span­nen hou­ding is niet alleen na het werk, maar juist ook tij­dens het werk heel belang­rijk. Cri­ti­cal Align­ment Yoga is een effec­tie­ve vorm van ont­span­ning en bewe­ging om op de werk­vloer aan te bieden.

 • Je voor­komt dat stress gaat opbou­wen en vast zitten.
 • Je komt snel­ler weer in je eigen flow.
 • Je gaat bewus­ter om met je werkhouding
 • Je kunt stressmo­men­ten beter verwerken.
 • Dit ver­be­tert pro­duc­ti­vi­teit en sfeer op de werkvloer.
Louise Tuin geeft Critical Alignment Yogalessen Delft

Foto­gra­fie: Esther van de Lecq

Mogelijkheden

Bedrijf­sy­o­ga kan in groeps­ver­band of indi­vi­du­eel wor­den aangeboden.

Locatie

Bedrijf­sy­o­ga kan op loca­tie of in de yoga­stu­dio wor­den ver­zorgd, zowel tij­dens werk­uren of eromheen.

Duur

Een ses­sie bedrijf­sy­o­ga duurt stan­daard 60 minu­ten, van­af inloop tot ein­de. De eigen­lij­ke les duurt 45 minuten.

Bedrijf­sy­o­ga ses­sies wor­den veel­al in de mid­dag­pau­ze ver­zorgd, als start van de dag, of als afslui­ting. Maar eigen­lijk kun­nen op ieder moment wor­den aan­ge­bo­den. Zo zor­gen werk­ne­mers en werk­ge­vers voor elkaar!

Afspraak maken

Bel Loui­se (06 – 15 88 35 88) of stuur een mail­be­richt en vraag naar de mogelijkheden.

Yoga op de werkvloer

 • Rol een bad­hand­doek op tot onge­veer 30 cen­ti­me­ter dik­te en leg die op de mat.
 • Ga met je onder­rug tegen de rol zit­ten en leun op je elle­bo­gen. Je voe­ten staan op de grond.
 • Na een paar die­pe uit­a­de­min­gen, laat je elle­bo­gen van de vloer en breng je bek­ken omhoog als je gaat liggen.
 • Houd je bek­ken boven de vloer en raak de rol licht aan met je rug. Je buik­spie­ren zijn ontspannen.
 • Plaats je han­den nu op je onder­ste rib­ben. Laat je onder­rug op je uit­a­de­ming zwaar­der wor­den op de rol. Voel dat er iets gebeurt waar je zelf geen aan­stu­ring aan geeft: je buik­spie­ren wor­den actief. Ze geven je onder­rug een natuur­lij­ke strek­king. Je buik is nu bol en ste­vig. Als je er met je vin­gers tegen­aan duwt, voelt hij aan als een ste­vi­ge binnenband.
 • Om de ‘door­gif­te van bewe­ging’ te voe­len, til je nu de rib­ben onder je han­den hoog op. Ver­vol­gens laat je ze lang­zaam zak­ken; we noe­men dat het inne­men van de rib­ben. Ter­wijl je dit doet, blijft je onder­rug zwaar op de rol lig­gen. Je onder­ste rib­ben ver­plaat­sen je lichaams­ge­wicht nu wer­vel voor wer­vel door de gestrek­te onder­rug naar je bekken.