Skip to main content

Critical Alignment Yoga

Cri­ti­cal Align­ment Yoga (CAY) helpt tegen rug­klach­ten, schou­der- en nek­pro­ble­men CANS, hoofd­pijn, onrust, over­prik­ke­ling, ver­moeid­heid, en concentratieproblemen.

In deze vorm van yoga doe je wat je over­dag tij­dens je werk en de alle­daag­se druk­te vaak niet doet.

Met oefe­ning voor de rug, train je tot aan de klein­ste spie­ren van je rug. De oefe­ning zijn zorg­vul­dig en logisch opge­bouwd, vol­gens de Cri­ti­cal Align­ment Yoga methode.

Je maakt tegen­over­ge­stel­de bewe­gin­gen ~ bij­voor­beeld naar ach­te­ren in plaats van naar voren, zoals je dage­lijks ach­ter de com­pu­ter of een ande­re werk­plek zit of staat. Je ont­spant wer­ke­lijk ~ door de aan­dacht naar je lichaam te verleggen.

Het is voor ieder­een goed om tegen­over­ge­stel­de bewe­gin­gen te maken, en voor­al als je in het dage­lijks leven con­ti­nu dezelf­de hou­ding aan­neemt, denk aan een kan­toor­baan, een fysiek inten­sie­ve baan, voor de klas staan, haar knip­pen, of een muziek­in­stru­ment spelen.

Hoe werkt het?

Span­ning, men­taal en fysiek, gaat in het lichaam vast zit­ten. Met Cri­ti­cal Align­ment Yoga pak­ken we dit zo cen­traal moge­lijk aan, name­lijk via de wervelkolom.

Cri­ti­cal Align­ment Yoga legt de nadruk op ont­span­nen voor bewe­gen. Zon­der span­ning bouw je ver­vol­gens coör­di­na­tie en kracht op. Je leert opnieuw bewe­gen zon­der spanning.

Waarom CAY?

Licha­me­lij­ke span­ning – zoals rug­klach­ten, nek­klach­ten, RSI, hoofd­pijn, schou­der­klach­ten, bek­ken­klach­ten, CANS, of ‑scheef­stand  – kan wor­den opge­lost door de wer­vel­ko­lom weer vrij te maken. Cri­ti­cal Align­ment Yoga werkt van­uit dit principe.

Lang­du­rig stress ver­oor­zaakt rug­pijn, vaak in de onder­rug, nek en schou­ders. De CAY metho­de leert/geeft je een ande­re manier van omgaan met pijn, ter­wijl het ook de oor­zaak ervan kan oplossen.

Yogadocente Louise

Loui­se geeft veel aan­dacht aan zacht­heid en adem­ha­ling als de weg naar ont­span­ning en in het moment zijn. Dat maakt haar les­sen uniek.

Je wordt uit­ge­no­digd om te ver­zach­ten en in het moment te zijn. Ver­zach­ten is moge­lijk met een betrouw­baar en sta­bie­le basis van het wer­vel­ko­lom en core.

Loui­se heeft de 3,5 jari­ge docen­ten­op­lei­ding afge­rond bij Gert van Leeu­wen in het Cri­ti­cal Align­ment Insti­tu­te te Amsterdam.

Hoe ziet een les eruit?

Ont­span­ning staat cen­traal. De les begint met een ont­span­nings­oe­fe­ning spe­ci­fiek gericht op de onder­rug, boven­rug, schou­ders, heu­pen, of nek. Hier zijn spe­ci­a­le tools voor ont­wik­keld: een rol, een rub­be­re strip en een blok. Door gebruik van de tools wordt de ont­span­ning vei­lig onder­steund en begeleid.

Kracht en coör­di­na­tie zijn nodig om te bewe­gen. Hier zijn ook spe­ci­a­le oefe­nin­gen en tools voor. Yoga hou­din­gen, de tra­di­ti­o­ne­le yoga asana’s, wor­den op een zorg­vul­di­ge manier opge­bouwd. Door de pre­ci­sie van de metho­de en de opbouw van de oefe­nin­gen voel je pre­cies tot hoe­ver je kan gaan. Daar­om is deze yoga vorm voor ieder­een geschikt. Kij­ken wel­ke les bij jou past?

Ontstaan

Cri­ti­cal Align­ment Yoga is ont­wik­keld door Gert van Leeu­wen. Jaren­lang heeft hij onder­zoek gedaan naar de rug en span­ning, in het begin als Iyen­gar Yoga docent.

Veel van zijn leer­lin­gen waren pro­fes­si­o­ne­le dan­sers met bles­su­res en insta­bi­li­teit in de rug. Hij onder­vond dat yoga niet een oplos­sing was voor alle klach­ten die hij zag, en dat in som­mi­ge geval­len het her­haald beoe­fe­nen de klach­ten juist erger maak­te. Zijn zoek­tocht begon en daar­uit ont­stond Cri­ti­cal Align­ment Yoga en therapie.

Deze vorm van yoga is niet alleen inte­res­sant voor dan­sers maar ook spor­ters, pro­fes­si­o­nals die veel ach­ter de com­pu­ter zit of licha­me­lijk belas­tend werk doen, men­sen met bles­su­res, rug­klach­ten, schou­der­klach­ten, nek­klach­ten, CANS, hernia’s, RSI en aller­lei ande­re vor­men van stress. Door her­haald oefe­nen kan Cri­ti­cal Align­ment Yoga hou­ding en pos­tuur ver­an­de­ren, als­ook patro­nen van stress en ande­re gewoontes.

Meer over CAY en Gert van Leeu­wen kun je vin­den via criticalalignment.nl, wildyogi.info en altamira.nl

Resultaat

Met een nieuw bewust­zijn weet het lichaam waar­om de hou­ding goed is en waar of hoe je ont­span­ning, en kracht ver­sus span­ning in je lichaam voelt.

Dit neem je mee in je dage­lijks leven.

Iede­re form van yoga is een pro­cess, maar de effec­ten van Cri­ti­cal Align­ment Yoga zijn snel voelbaar.

De ont­span­ning werkt zowel men­taal als fysiek door. Je komt in het moment. De oefe­nin­gen wer­ken direct in op de rug­gen­graat waar­door je met­een meer ruim­te, leng­te en sou­ples­se ervaart in je houding.