Breathe, move, flow

Diep ont­span­nen met Water hea­ling, terug bij jezelf

1
1

‘Meest ont­span­nen­de yoga les. Zit weer heer­lijk in m’n vel!’ – Marieke 

Marie­ke

‘Het kern­woord voor mij is zacht­heid.’ – Marco 

Mar­co

‘De pijn in m’n rug is aan­zien­lijk ver­min­derd.’ – Natascha 

Nata­scha

‘Je wordt je heel bewust van je lijf en alle span­ning die je onge­merkt vast­houdt.’ – Marian 

Mari­an

‘Ik word al 6 maan­den niet meer door de chi­ro­prac­tor gecor­ri­geerd.’ – Ronald 

Ronald

‘De onli­ne video les­sen van Loui­se zijn heel fijn.’ – Chantal 

Chan­tal

Critical Alignment Yoga

Met adem, tools en bewust­zijn geeft align­ment yoga ont­span­ning, kracht en sou­ples­se in je rug. Het brengt ruim­te en licht­heid in je hou­ding. Je krijgt weer ver­trou­wen in je lichaam.

Groepslessen

Cri­ti­cal Align­ment Yoga in Delft. In een sfeer­vol­le zaal, loca­tie Delft­ste­de in het cen­trum van Delft. Bereik­baar per fiets, tram of auto. Maan­dag­avond, dins­dag­och­tend, donderdagavond.

Lees ver­der…

Privé sessies

Een pri­véles is geschikt als je ver­die­ping zoekt, als je niet zeker weet of je met een groeps­les mee kan doen, of ver­der wil kij­ken wat er ach­ter een klacht zit. Criti­cal align­ment the­ra­pie waar­bij we gebruik maken van jouw intu­ï­tie en die van mij.…

Lees ver­der…

Bedrijfsyoga

Ont­span­ning is niet alleen voor na het werk, maar juist tij­dens het wer­ken heel belang­rijk. Cri­ti­cal Align­ment Yoga is een effec­tie­ve vorm van ont­span­ning en bewe­ging om op de werk­vloer aan te bieden.

Lees ver­der…

Eerstvolgende lessen

Voor een proef­les kun je me mai­len, een appje stu­ren, of je inschrij­ven via momoy­o­ga.
Stuur Loui­se een App bericht

Critical Alignment Yoga

Deze vorm van yoga helpt tegen rug­klach­ten, schou­der- en nek­pro­ble­men, onrust, ver­moeid­heid, en con­cen­tra­tie problemen.

Je ont­spant en traint tot aan de klein­ste spier­tjes van je rug en wer­vel­ko­lom. Zo kom je weer in con­tact met je eigen kracht, rug­gen­graat en de moge­lijk­heid om te ontspannen.

Lees ver­der…
Lees over CAY bij Yoga Magazine!
Critical Alignment Yogahouding - Downward facing dog
Critical Alignment Yoga - Trikonasana
Critical Alignment Yoga - Camel pose
Critical Alignment Yoga - Head stand

Nieuwsbrief ontvangen?

Down­load brochure

Contact

De stu­dio is in Delft­ste­de op Phoe­nix­straat 66, ruim­te nr. 110, in het cen­trum van Delft. Goed bereik­baar met tram, trein, fiets of auto. Hier zijn de groeps­les­sen, work­shops en de moge­lijk­heid voor pri­vé ses­sies. Er is (betaald) par­keer­ge­le­gen­heid in de Phoe­nix- en de Prinsenhofgarage.

Pri­vé Ses­sies zijn ook moge­lijk op een ande­re loca­tie, of via Zoom. 

Samen­wer­king met yogacenterkaruna.nl

De acti­vi­tei­ten van Lotus­ounds zijn gere­gi­streerd onder KvK num­mer 70973989.

E‑mail Loui­se

Bericht sturen