Skip to main content
 

Yogalessen

Cri­ti­cal Align­ment Yoga Delft. In een sfeer­vol­le zaal, loca­tie Delft­ste­de in het cen­trum van Delft. Toe­gan­ke­lijk per fiets of auto. Maan­dag 19:30 – 20:45. Iede­re maan­dag­avond in een fij­ne ruimte…

Lees ver­der

Online yogales

Bij een onli­ne video les vind ik stem­be­ge­lei­ding essen­ti­eel. Voor­al bij Cri­ti­cal Align­ment Yoga, waar je wordt uit­ge­no­digd om veel naar bin­nen te gaan en te voe­len, is een prettige…

Lees ver­der

Yoga workshops

Onder­steu­nend aan de yogales­sen zijn er regel­ma­tig Cri­ti­cal Align­ment Yoga work­shops. Hier heb­ben we de tijd om die­per in de oefe­nin­gen te gaan. De ver­ban­den tus­sen de oefe­nin­gen … .

Lees ver­der

Hi! Check out the New Schedule!

Wel­co­me to my web­pa­ge.  My name is Loui­se Tuin and I have been tea­ching Cri­ti­cal Align­ment Yoga sin­ce 2016. Yoga led to medita­ti­on and whi­le in India 3 years ago I dis­co­ver­ed medita­ti­on in the water. I now also prac­ti­ce and give water the­ra­py ses­si­ons. Look at the Water~healing page for more information!

I look for­ward to mee­ting you,

b1426748-ls-signature